Дейности по проекта

Проектът YCARHe се организира около 3 допълнителни дейности:

  • разработване на рамка за обучение на младежки работници и работници в областта на културното наследство за по-добро мобилизиране на младежта в селските райони, особено при откриването и подобряването на наследството,
  • създаването на онлайн инструмент за обучение с ресурсен център, който предлага на младежките работници и организаторите на наследството редица дейности за разработване на младежки проекти, насочени към популяризиране на наследството,
  • осъществяването на 4 транснационални семинара: 1 обучителен семинар за младежки работници, който определя и тества дейностите, които ще бъдат включени в инструмента за обучение, и 3 семинара за повишаване на осведомеността относно младите хора, които позволяват младежките работници да бъдат поставени в позиция да водят група млади хора около откритието на наследството и младите хора да се мобилизират по тази тема.

6 партньори с допълващи се умения

Ползата от съществуването на мрежа от европейски младежки организации и асоциации, насърчаващи местното развитие и наследството

APARE-CME

Франция APARE-CME

CHI

България CHI

ACII

България ACII

Udruga Brač

Хърватска Udruga Brač

MCE

Гърция MCE

AMESCI

Италия AMESCI