проект YCARHE

Bannière 5
Bannière 4

Провинциалното наследство е: 

  • актив на европейските региони, който трябва да бъде опазен, насърчаван и предаван на младите хора;
  • двигател за развитие на селските райони, за създаване на благополучие, за бизнес и за работни места за всички поколения;
  • огромен и недостатъчно използван източник за местни инициативи на младите хора

Превръщане на културното наследство в движеща сила за гражданска ангажираност и личностно развитие на младите хора в провинциалните/селските райони в Европа. 

Проектът YCARHE предлага на младежки организации и организации за опазване на наследството, работещи в селските райони, инструменти и ресурси за насърчаване и подпомагане на индивидуални и колективни инициативи на младите европейци, подкрепящи своето местно наследство.

Допълващи дейности за насърчаване на участието на младите хора в подкрепа на селското наследство:

  •  Инструментариум за обучение на работещите с наследство и с млади хора в селските райони, за изграждане на капацитет за използване на наследството за осъществяване на разнообразни дейности от младежки организации.
  • безплатни и лесни за достъп онлайн ресурси, подкрепящи индивидуални и колективни дейности на младите хора;
  • компонент за мобилност на младите европейци, чрез организиране на три "тестови" семинара за обучение в България, Хърватия и Франция, за обвързване на ресурсите с териториалните нужди и потенциал.

 

Проект, подпомаган от програма Еразъм+ на Европейския съюз

6 партньори с допълващи се умения

Ползата от съществуването на мрежа от европейски младежки организации и асоциации, насърчаващи местното развитие и наследството

APARE-CME

Франция APARE-CME

CHI

България CHI

ACII

България ACII

Udruga Brač

Хърватска Udruga Brač

MCE

Гърция MCE

AMESCI

Италия AMESCI