ΔΡΑΣΕΙΣ

Το έργο YCARHe οργανώνεται γύρω από 3 συμπληρωματικές δραστηριότητες που προωθούν τη δέσμευση των νέων υπέρ της αγροτικής κληρονομιάς:

  • ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού εργαλείου για την ενίσχυση των ικανοτήτων όσων εργάζονται με τη νεολαία και των διοργανωτών δράσεων για την αγροτική κληρονομιά , και για να καταστεί η τελευταία ως μια βασική θεματική στις δραστηριότητες των οργανώσεων νεολαίας·
  • τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού εργαλείου ελεύθερης πρόσβασης, με ένα Κέντρο Τεκμηρίωσης που προσφέρει στους εμψυχωτές νέων και στους εμψυχωτές για την κληρονομιά μια ολόκληρη σειρά δραστηριοτήτων, για την υποστήριξη ατομικών ή/και συλλογικών δραστηριοτήτων για νέους·
  • την υλοποίηση 4 διακρατικών εργαστηρίων: 1 πιλοτικό εργαστήρι εκπαίδευσης εκπαιδευτών που απευθυνόταν σε εμψυχωτές νέων και εργαζόμενους στον τομέα της  αγροτικής κληρονομίας, και 3 εργαστήρια ευαισθητοποίησης για νέους Ευρωπαίους· στη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Γαλλία με σκοπό να εκτιμηθούν τα εκπαιδευτικά εργαλεία σε σχέση με τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε περιοχής.

ΕΞΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ένα πλούσιο δίκτυο ευρωπαϊκών οργανώσεων νέων και οργανώσεων τοπικής ανάπτυξης ή ανάδειξης της κληρονομιάς

APARE-CME

Γαλλία APARE-CME

CHI

Βουλγαρία CHI

ACII

Βουλγαρία ACII

Udruga Brač

Κροατία Udruga Brač

MCE

Ελλάδα MCE

AMESCI

Ιταλία AMESCI