Κέντρο τεκμηρίωσης

Το κέντρο τεκμηρίωσης αποσκοπεί στη στήριξη όλων των οργανώσεων για τους νέους ή των οργανώσεων για την κληρονομιά, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο και θέλουν να ενισχύσουν τις ικανότητες του προσωπικού τους σε θέματα νεολαίας και αγροτικής κληρονομιάς.

Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες στόχοι είναι:

  • Εμψυχωτές νέων: οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε αμειβόμενο είτε όχι, που εργάζεται με νέους (δηλ. ηλικίας από 15 έως 30 ετών)·
  • Διαμεσολαβητές/ερμηνευτές για την κληρονομιά: οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί ως επάγγελμα ή έχει ως χόμπι τη διάδοση γνώσεων για τη φυσική ή πολιτιστική κληρονομιά στην ύπαιθρο και που θέλει να αναπτύξει δραστηριότητες στις οποίες οι αποδέκτες θα είναι νέοι.

Η όλη ιδέα βασίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε οι νέοι να οδηγηθούν, μέσα από τη γνωριμία με την τοπική κληρονομιά τους, στο να αναπτύσσουν έργα ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την κληρονομιά και να προάγουν την ενεργό συμμετοχής στα κοινά. Για την επίτευξη αυτού, το κέντρο τεκμηρίωσης περιλαμβάνει ορισμό των βασικών λέξεων και εννοιών που διαμορφώνουν τις παιδαγωγικές αρχές του YCARHe, μια εργαλειοθήκη, συμπεριλαμβανομένης σειράς δραστηριοτήτων.