ΔΡΑΣΗ

Μετά τις δραστηριότητες γνωριμίας, την προσέγγιση που βασίζεται στην ευαισθητοποίηση και ξυπνά το ενδιαφέρον των νέων για την κληρονομιά και τους τρόπους ανάδειξής της, η ενότητα 3 του προγράμματος διδασκαλίας του YCARHe επιδιώκει να κινητοποιήσει και/ή στηρίξει νέους που πιθανόν να συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα για την κληρονομιά ή ένα τοπικό έργο.

Αυτή η δέσμευση στηρίζεται αρχικά στην υπόθεση ότι η εν λόγω ομάδα νέων είναι επαρκώς ενωμένη ώστε να αναπτύξει μια ιδέα από κοινού. Το YCARHe, για να επιτευχθεί αυτό, προτείνει δραστηριότητες για τη δυναμική της ομάδας και την επίλυση συγκρούσεων, ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία και η επικοινωνία της ομάδας.