Βασικές λέξεις και έννοιες

Πριν περάσουμε στο πρόγραμμα διδασκαλίας και τις διάφορες δραστηριότητες του YCARHe, είναι σκόπιμο να αναφερθούμε σε ορισμένες βασικές έννοιες στις οποίες θεμελιώνεται η παιδαγωγική προσέγγιση του YCARHe.

Το πλαίσιο αναφοράς του YCARHe βασίζεται στη γνώση και την πείρα των εταίρων του έργου, οι οποίοι διαθέτουν πείρα πολλών ετών σε δραστηριότητες με νέους ή την προώθηση της κληρονομιάς. Βάσει της εμπειρίας και των κοινών παρατηρήσεων τους, υπάρχουν ορισμένες βασικές έννοιες που θεωρούν ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν πραγματοποιείται μια δραστηριότητα μη τυπικής εκπαίδευσης για νέους. 

 Με την παρουσίαση αυτών των βασικών εννοιών, θα κατανοήσετε καλύτερα την προτεινόμενη στρατηγική διδασκαλίας.  Δείτε περισσότερα Εκπαιδευτικό πλαίσιο αναφοράς.

Η Αγροτική κληρονομιά

επιπρόσθετοι πόροι

Μάθηση βάσει της εμπειρίας - ομαδική εργασία

Βλέπε τις σχετικές δραστηριότητες

Η ιδιότητα του ενεργού πολίτη

Η Ερμηνεία κληρονομιάς ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Βλέπε τις σχετικές δραστηριότητες

Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας για την κληρονομιά

Βλέπε τις σχετικές δραστηριότητες