Придобиване на знания за взимодействие с местното наследство

Насърчаване активността на младите ( включване на релевантните заинтересовани страни и/или разработване на малки проекти).