Интерпретиране на наследството

След като се запознаят с предложените в този модул дейности, обучителят/младежкият  работник трябва да може да:

  • използва техники за интерпретиране на наследсвото, които го представят по интересен начин на младите хора
  • запознава младите хора с промотиране и консервация на наследството